• Big Blue
  • Tadashi Ikegami, Shogo Sakai, Takuto Kitsuta
  • Super Smash Bros. Melee
Play